“ผม และทีมงาน จะมุ่งมั่นทำตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อนำพาธุรกิจของ QTC ให้เติบโต ก้าวไกล อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ……………”

ปี 2561 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากปี 2560 เล็กน้อย ปัจจัยหลักยังคงเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มมีการทยอยเปิดประมูลงานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาบ้าง แต่ไม่มากนัก ส่งผลให้ยอดขายงานภาครัฐลดลงกว่า 36.34% จากปี 2560 บริษัทฯ จึงต้องเร่งทำตลาดในต่างประเทศด้วยการรับจ้างผลิต (OEM) ให้แก่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงขึ้น พร้อมกับการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกลุ่มและสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศในปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2560 มากกว่า 14.88% สำหรับตลาดเอกชนในประเทศยอดขายเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ 4% จากปี 2560 เนื่องจากการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาฯ มีการเติบโตอย่างช้า ๆ ในขณะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้วยกลยุทธ์ด้านราคา ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้าง

ต้นทุนเพื่อสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมการทำ TQM และ กิจกรรม KAIZEN อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น โดยยังคงคุณภาพสูงสุดของสินค้าและบริการ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ เริ่มใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษ และความแตกต่างของหม้อแปลง Super Low Loss ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดา เพื่อเป็นทางเลือก “SAVE THE WORLD SAVE YOUR MONEY” ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมาก และสามารถทำยอดขายในปีแรกกว่า 11 ล้านบาท โดยภาพรวมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจปี 2561 เฉพาะธุรกิจ ผลิต ซ่อมแซม จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า พลิกกลับมาทำกำไรได้ 4.10 ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า L Solar 1 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด สามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ มากกว่า 140 ล้านบาท และทำกำไรมากกว่า 70 ล้านบาทต่อปี และสำหรับการร่วมลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด : GEPT สัดส่วนหุ้น 15% ของ บริษัท คิวทีซี โกลบอลเพาเวอร์ จำกัด : QTCGP ในโครงการโรง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู (ประเทศพม่า) นั้นบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิขายหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในความสำเร็จของโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปิดกิจการของบริษัท คิวทีซี ปานโก้ จำกัด (ประเทศลาว) : QTC-PANCO เนื่องจากไม่สามารถผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทฯ จะยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์องค์กร เพื่อกระจายความเสี่ยงและเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้ก้าวสู่ผู้นำระดับโลกต่อไปในอนาคต

สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สำคัญในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมยื่นขอการรับรองจาก CAC ในรอบไตรมาส 4/2561ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้การรับรองแล้ว และจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจากผลการประเมินสมดุลชีวิตของพนักงานในปี 2561 พบว่ามีความสมดุลชีวิตในระดับที่สูงขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย (1.62%) ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม ประเด็นที่บริษัทฯ ห่วงใย คือ ความปลอดภัยฯ ในการทำงานของพนักงาน ซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงที่สูง ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มแข็ง หากพนักงานไม่ตระหนักก็อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรงได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการสร้างมาตรการป้องกันโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในปี 2562 และปีต่อๆ ไป ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตโดยเข้าโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย และได้รับรางวัล 3Rs ซึ่งในอนาคตจะยกระดับการจัดการกากของเสียเป็น “Zero Waste to Landfill” ต่อไป

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นที่ 4 เพื่อเพิ่มพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเครือทั้งหมดเพื่อรวมศูนย์การบริหารจัดการ และเปิดดำเนินการแล้วอย่างเป็นทางการ

สำหรับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ซึ่งในปี 2561 ยังคงได้รับความไว้วางใจจากชุมชนเข้าร่วมเสวนาฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยชุมชนเน้นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และได้สัมผัสจริง ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญให้บริษัทฯ ต้องศึกษาและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไปในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP