ปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนา กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานใน ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักซึ่งเป็นการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และธุรกิจพลังงานที่มีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น Super Low Loss Transformer เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน หรือการบริหารพลังงานไฟฟ้าด้วย Smart Transformer Monitoring System ติดตั้งกับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการผ่านระบบ Cloud จากทุกที่ทั่วโลก ด้วยระบบสื่อสาร 3G และ4G ด้วยสภาวะโลกที่กำลังเปลี่ยนโฉมสู่ยุคดิจิตอล ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ และบริษัทยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลก

บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารงานโดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปรับปรุง และรักษามาตรฐานในการบริหารงานภายใต้ กรอบการกำกับกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

ปี 2562 คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยจากความชัดเจนของการเลือกตั้งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และความคืบหน้าของโครงการลงทุนสำคัญต่างๆ ควบคู่กับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมและจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนการลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพและมุ่งมั่นกำกับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP