01 ก.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน Website ของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

17 มิ.ย. 2563

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม

17 มิ.ย. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม

17 มิ.ย. 2563

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

09 มิ.ย. 2563

ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม

09 มิ.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

12 พ.ค. 2563

การแก้ไขงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม

12 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ค. 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม

13 เม.ย. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

01 เม.ย. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP