21 ก.พ. 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

19 ก.พ. 2563

การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม

19 ก.พ. 2563

การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

13 ธ.ค. 2562

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

04 ธ.ค. 2562

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

08 พ.ย. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม

18 ต.ค. 2562

วันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม

03 ก.ย. 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

09 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP