17 พ.ค. 2562

การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม

14 พ.ค. 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

10 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม

10 พ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

10 พ.ค. 2562

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
อ่านเพิ่มเติม

10 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

09 พ.ค. 2562

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

26 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562(แก้ไขครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม

25 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

03 เม.ย. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน Website ของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

21 มี.ค. 2562

แจ้งมติการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP