21 มี.ค. 2562

แจ้งมติการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม

25 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

20 ก.พ. 2562

การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

30 ม.ค. 2562

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม

12 ธ.ค. 2561

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม

04 ธ.ค. 2561

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

19 พ.ย. 2561

วันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม

14 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม

13 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม

03 ก.ย. 2561

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP