บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
20 ก.พ. 62 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
22 ก.พ. 61 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
17 มี.ค. 60 5 พ.ค. 60 26 พ.ค. 60 เงินปันผล 0.03(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
4 ก.พ. 59 5 เม.ย. 59 28 เม.ย. 59 เงินปันผล 0.32(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58
19 ก.พ. 58 27 เม.ย. 58 15 พ.ค. 58 เงินปันผล 0.18(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 57
20 ก.พ. 57 29 เม.ย. 57 15 พ.ค. 57 เงินปันผล 0.21(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 56
21 ก.พ. 56 29 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 เงินปันผล 0.31(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55
23 ก.พ. 55 08 มี.ค. 55 11 พ.ค. 55 เงินปันผล 0.19(บาท/หุ้น) 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP