นายปรีดี งามสันติกุล
นายปรีดี งามสันติกุล
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Bekaert Maccaferri Underground Solutions BVBA (BMUS)
 • ผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท BASF
 • ผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไทยมาสเตอร์ บิลเดอร์
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย UGC
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Degussa Construction Chemical (Thailand)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คีรี โซลูชั่น
 • ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ILF Consultant Engineers (Asia) LTD.
 • อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • วิศวกรสนาม สถานีลุมพินี โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัท Joint Venture BCKT MRTA Initial system project Underground structures
 • วิศวกรโยธา บริษัท Hopewell (Thailand)
 • วิศวกรโครงสร้าง บริษัท Asia Ice จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA)
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเอสอี (ประเทศไทย)
 • กรรมการ iGL Synergy Co., Ltd.
 • กรรมการ Nam Theun 1 Power Co., Ltd.
 • รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ Thailand Underground and Tunnelling Group The Engineering Institute of Thailand
 • Regional Advisor ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี 49 จำกัด
ย้อนกลับ