ดร. อภิชาติ สระมูล
ดร. อภิชาติ สระมูล
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • วศ.บ. (โยธาเกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
 • M.Eng.(Soil Engineering) Asian Institute Of Technology (AIT), Thailand
 • D.Eng.(Civil Engineering And Energy) Nagaoka University of Technology (NUT), Japan
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • Financial Statements for Directors Class 19/2013
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 2020
ประวัติการทำงาน
 • วิศวกรโยธา บจก. อินตาคอน
 • วิศวกรโครงสร้าง บจก. ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย)
 • นักวิจัย Nagaoka University of Technology
 • วิศวกรอาวุโส บจก. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.วิศวกรรมธรณีและฐานราก
 • รองประธานฯ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีแอลที คอนซัลแตนส์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
 • ประธานกรรมการ บมจ. ทีม เอสคิว
 • กรรมการ บจก. วิศวกรรมธรณีและฐานราก
 • ประธานกรรมการ บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์
 • กรรมการ บจก. ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์
 • กรรมการ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ NauticAWT Limited
 • กรรมการ iGL Synergy Co., Ltd.
 • กรรมการ Nam Theun 1 Power Co., Ltd.
ย้อนกลับ