นายพรเทพ ปันยารชุน
นายพรเทพ ปันยารชุน
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2021
ประวัติการทำงาน
  • อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
  • กรรมการกลั่นกรองและติดตาม, กรรมการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ