คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

นักวิเคราะห์

คุณบุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์

นักวิเคราะห์

02-672-5940

คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน

นักวิเคราะห์

วิชญ์ศรุต ชูอ่องสกุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

02-680-2939

คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์

นักวิเคราะห์

02-657-7825

คุณนพพร ฉายแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4401

คุณวรายุ วัฒนศิริ

นักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4406

คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย

นักวิเคราะห์

0-2635-1700 ต่อ 482

คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์

นักวิเคราะห์

0-2658-8850

คุณแพรธิดา กาญจนาเวส

นักวิเคราะห์

0-2829-6999

คุณณัฎฐ์วริน ไตรภพสกุล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

0-2659-3456

คุณณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

นักวิเคราะห์

0-2680-5094

คุณอำนาจ โงสว่าง

Fundamental Analyst

0-2648-1125

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

นักวิเคราะห์

0-2658-6300 ต่อ 1404

คุณจิตรา อมรธรรม

นักวิเคราะห์

02-646-9966