นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
" เราต้องเรียนรู้ ปรับตัว และอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัย โดยที่ธุรกิจต้องไม่หยุดชะงัก "

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักจนถึงปัจจุบันส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางกิจกรรมต้องถูกควบคุมด้วยมาตรการทางสาธารณะสุข และการแพร่ระบาดยังส่งผลต่อภาคการผลิตในบางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก ผู้ประกอบการ SME บางรายต้องปิดกิจการ ภาคการก่อสร้างที่ต้องชะลอตัวเพราะมีการติดเชื้อเป็นวงกว้างซึ่งต้องควบคุมเพื่อหยุดการแพร่ระบาด การดำเนินการทางธุรกิจภาคเอกชนในปี 2564 จึงเป็นไปอย่างยากลำบาก ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 เติบโตได้เพียงเล็กน้อย

สำหรับ “คิวทีซี” เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึงแม้ว่าเราจะประเมินความเสี่ยงและมีแผนรองรับไว้แล้วล่วงหน้าก็ตาม แต่ด้วยการแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทำให้ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมและเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบทั่วโลกทำให้ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเช่น ทองแดง เหล็กซิลิกอนปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น การขาดแคลนสายเรือและตู้คอนเทรนเนอร์ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ตรงกำหนด การชะลอการลงทุนของภาครัฐทำให้มีโครงการประมูลหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยลงทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง การหยุดการก่อสร้างของโครงการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้า

อย่างไรก็ตาม ”คิวทีซี” ได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการปฏิบัติตามแผนป้องกันความเสี่ยง ความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ยังคงเชื่อมั่นในสินค้า และบริการของเราเสมอมา เราต้องเดินต่อ เรียนรู้ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยธุรกิจต้องไม่หยุดชะงัก ซึ่งในปี 2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และบริษัทฯ ได้ย้ายหลักทรัพย์จาก mai เข้าเทรดใน SET เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนเข้ามาถือหุ้น เสริมความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานในนาม บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือ QTCM ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด หรือ QTCGP สำหรับผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2564 เฉพาะกิจการเรามีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า 18% จากการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ และการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจโซลาร์ ในขณะที่มีอัตรากำไรที่ลดลงจากปี 2563 กว่า 40% หรือกำไรสุทธิประมาณ 9% จากยอดขาย ผลการดำเนินงานของบริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด ในปี 2564 มีรายได้และกำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 เนื่องจากราคาขายต่อหน่วยผลิตที่ลดลงตามสัญญาที่ทำไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสามารถควบคุมได้ และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมเราคาดว่าจะสามารถเติบโตจากปี 2564 ได้มากกว่า 10%

การบริหารจัดการภายในองค์กรปี 2564 เป็นไปอย่างระมัดระวัง รัดกุม และรอบครอบเพื่อให้พนักงานและครอบครัวพนักงานมีความปลอดภัยต่อเชื้อโควิด-19 โดยการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้พนักงานที่สมัครใจรับ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเลือกรับวัคซีนที่ภาครัฐจัดเตรียมให้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการดำเนินการต่างๆ อาจกระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการเข้าตรวจรับสินค้าในห้องปฏิบัติการทดสอบ หรืออาจกระทบต่อกระบวนการจัดส่งวัตถุดิบของ Supplier หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือลดสิทธิที่พึงได้ด้านสวัสดิการบางรายการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม และได้รับความร่วมมือร่วมใจอันดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแล (ESG) การอบรมให้ความรู้ การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผ่านสื่อ On line เป็นส่วนใหญ่ ลดการสื่อสารแบบ Face to Face เพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2563 กว่า 37% เป็นผลมาจากความเอาจริงเอาจังในการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมกับมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ที่เป้าหมาย Zero Accident

ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในปี 2564 การดำเนินโครงการต่าง ๆ ทางด้านสังคมจำเป็นต้องหยุดชะงักลงเหตุเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ และยังคงให้การสนับสนุนในชุมชนในรูปแบบของการบริจาคที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด เช่นการจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียใกล้ชิดในชุมชนตามความสมัครใจ การบริจาคหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นต้น

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา พวกเราขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ให้สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน