ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
1 1.1 Mr. Litsamy Latsavong 42,500,000 12.46
  1.2 Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ 82,500,000 24.19
2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน    
  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 54,317,855 15.92
  2.2 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน 716,000 0.21
  2.3 นางอลิศรา เจริญวานิช 602,600 0.18
  2.4 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 598,600 0.18
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 56,235,055 16.49
3 นายอภิชาติ สระมูล 42,501,000 12.46
4 นายธีรพล นพรัมภา 20,000,000 5.86
5 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) 17,019,702 4.99
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,694,000 4.01
7 น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ 12,340,000 3.62
8 นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ 9,000,000 2.64
9 นายถิรเดช จิระประกอบชัย 5,764,900 1.69
10 บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด 3,890,273 1.14
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 78,147,627 22.91
  รวม 341,092,557 100.00