ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer)
  1.1 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดปิดผนึก (Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer)
  1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดเปิด (Open Type with Conservator)
 2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำลัง (Power Transformer)
 3. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Cast Resin Transformer)
 4. Super Low Loss Transformer (Amorphous Metal Distribution Transformer : AMDT)
 5. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Transformer) จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการเช่น Earthing Transformer, Unit Substation , Pad mounted เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้าทั่วไป

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง และบริษัทร่วม1 แห่ง ได้แก่

 1. บริษัท QTC Global Power จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท
 2. บริษัทร่วม คือ บริษัท PPWE จำกัด ประกอบธุรกิจ พลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

นโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล (World Class) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีเป้าหมายทำรายได้ 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2567 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

เราจึงมุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community ซึ่งบริษัทได้ปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 เพื่อรองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวของ AEC ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทไม่เคยหยุดนิ่ง ได้คิดค้นพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง

ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการ “คุณภาพแห่งความประณีต” (Quality of Details) ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน