Q1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร?

A1. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ

A2. ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

A3. บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 2 วิธี คือ โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและจ่ายเป็นเช็ค

A4. ปัจจุบันบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4