รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลประกอบการรอบปี 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและบริการ 958.05 965.17 1,019.49
รายได้รวม 978.34 983.67 1,037.24
ต้นทุนขายและบริการ (747.76) (615.25) (706.47)
กำไรขั้นต้น 230.58 368.42 330.77
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (193.89) (153.17) (146.50)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 35.66 217.62 187.48
กำไรสุทธิ (0.12) 198.40 157.53
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี (0.48) 197.18 157.68
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.001 0.578 0.462
เงินปันผลต่อหุ้น งดจ่าย
(341,092,557)
0.15*
(341,092,557)
0.40*
(341,092,557)
สินทรัพย์รวม 1,918.99 1,856.37 1,935.66
หนี้สินรวม 477.34 217.54 243.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441.64 1,638.83 1,692.19

* รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564