วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ เพิ่มในปฎิทิน
วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2563 (สอบทาน)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference www.set.or.th/oppday
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูมบี ชั้น 15 ถนน ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย