นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

กว่า 2 ปีแล้ว ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจทุกมุมโลก ปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นหลายระลอกส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้า แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก การระบาดในประเทศคลี่คลายลง มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 จึงมีแนวโน้มเติบโตเพียงเล็กน้อยที่ 1.2% จากที่หดตัวรุนแรงในปี 2563 ที่ -6.1%

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ที่บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ วิกฤตสถาบันการเงิน 2540 และวิกฤติโรคอุบัติใหม่ แต่ด้วยรากฐานที่มั่นคงผสมผสานกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ การปรับแนวกลยุทธ์ในการดำเนินงานไปตามภาวะการณ์ ทำให้ คิวซีที สามารถฟันฝ่าและสร้างผลกำไรเป็นที่พอใจในปีนี้

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับมาเติบโต 3-4% บริษัทฯ จึงมีการปรับแผนธุรกิจและเตรียมกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้บริษัทใช้โอกาสฟื้นตัวนี้ ให้ก้าวสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยการเตรียมทีมงานที่มีศักยภาพ มีความชำนาญ รวมถึงการปรับแผนลดต้นทุนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การวางแผนขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2564 บริษัทมีระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับดีเลิศติดต่อกัน 7 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินการเป็นรูปธรรมและหนักแน่นในเรื่องนี้ และบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพการกำกับกิจการที่ดีอย่างเข้มแข็งและเข้มข้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป