บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล

ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(66) 0-2379-3089-92 ต่อ 241
(66) 0-2379-3099