ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC-W1"
เอกสารเพิ่มเติม-1 : เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น