นายเกริกไกร จีระแพทย์
นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตเรีย
 • ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่11/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ประธานกรรมการอำนวยการ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ย้อนกลับ