นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด
 • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ