ดร.กมล ตรรกบุตร
ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtigue คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005
ประวัติการทำงาน
 • นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6 สภาวิศวกร
 • กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาฯ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
 • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ย้อนกลับ