นางวสรา โชติธรรมรัตน์
นางวสรา โชติธรรมรัตน์
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2545
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 25/2560
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 26/2565
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 128/2565
ประวัติการทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทซัมมิท,ซัมมิท ออโตซีส อินดัสตรี จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด(มหาชน)
 • Division Controller บริษัท เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)
 • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เดอะคูล จำกัด
 • Accounting Director กลุ่มบริษัท ซัมมิท, Summit Auto body Industry Co, Ltd.
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เดอะคูล จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีซ อิท จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2014)
 • กรรมการ บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2015)
 • กรรมการ บจก. ศุภมิตร ฟู้ด(2017)
ย้อนกลับ