นายสุรช ล่ำซำ
นายสุรช ล่ำซำ
กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาโท M.A., Communications, New York University
 • ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, Syracuse University, Syracuse, New York
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บจก.แอลฟู้ดโซลูชันส์
 • ประธานกรรมการ บจก. โดลไทยแลนด์
 • กรรมการ บจก.รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.แอลบี อีวี
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.แอล ออโตโมทีฟ
 • ประธานกรรมการ บจก.เดอะฟู้ดซอร์ส
 • กรรมการ บจก.สยามสมุทร วาริน
 • กรรมการ บจก.ล็อกซเล่ย์จ็อยท์แอนด์โฮลต์
 • กรรมการ บจก.บีพี-คลาสตรอล(ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจก.คาร์คอนวินี่
 • กรรมการ บจก.ล็อกซเล่ย์อินเตอร์เทรด(กวางโจว)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัยเอเอสเอ็มแมเนจเมนท์
 • กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ โกลบอล
 • กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ โมบาย
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ล็อกซเล่ย์พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาต้า มายนิ่ง
 • กรรมการ บจก. เอกภาวี
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเกทเวย์
 • กรรมการ บจก. ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
 • กรรมการ บจก. สมบัติล่ำซำ
 • กรรมการ บจก. ภัทรสัมพันธ์
 • กรรมการ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
 • กรรมการ บจก. ชนภรณ์
 • กรรมการ บจก. ร่วมสัมพันธ์
 • กรรมการ บจก. วนธาร
 • กรรมการ บจก. สถิระพัฒนา
 • กรรมการ บจก. สุฤดี
ย้อนกลับ