นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง) ปี 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
 • หลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 236/2017
ประวัติการทำงาน
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยูนิตตะ ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด
ย้อนกลับ