นายนรชิต สิงหเสนี
นายนรชิต สิงหเสนี
รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดย ทุนพีริวฟอยด์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Executive Program “Leaders in Development” จาก The John F Kennedy School of Government, Harvard University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.20)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP) รุ่นที่ 46/2020
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 37/2020
 • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program(BNCP) รุ่นที่ 10/2020
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการและโฆษกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
 • รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงาน พหุภาคี
 • รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงาน ทวิภาคี
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
 • อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
 • อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
 • รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
 • รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
 • อัครราชทูต ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา)
 • เลขานุการตรี โท เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิไทย
 • กรรมการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
ย้อนกลับ