นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล
นางสาวภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล
เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมหลักสูตร
  • หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 24) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร CGR Workshop Enhancing Good Corporate Governance IOD
  • หลักสูตรติวเข้มการจัดประชุม AGM ให้เต็ม 100 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • หลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ (รุ่นที่ 2 ) สภาวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ของ ต.ล.ท และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • เลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้จัดการอาวุโสแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ