นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์
นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019
ประวัติการทำงาน
 • Marketing Manager บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 • Sales & Marketing Director บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
 • Managing Director บริษัท ซูนามิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • Managing Director บริษัท แอ๊คทีฟคอม จำกัด
 • Sales Manager บริษัท คอมเซเว่น จำกัด
 • Sales Engineer บริษัท ควอลิตี้ สวิทช์เกียร์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ