นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.13)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
 • หลักสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015
ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คิว โซลาร์ 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์
 • กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว อี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนสิน 2560 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนสิน 2017 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนสิน โฮลดิ้ง จำกัด
 • นายกสมาคม สมาคมหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษา สภาวิศวกร
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ สาขาไฟฟ้า สภาวิศวกร
 • ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถาน
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ย้อนกลับ