นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์
นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมหลักสูตร
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009
  • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009
  • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/2010
  • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ